Panda kopanda amefuri sâkasu no maki (1973) , Short,Anime