Poketto monsutâ: Pikachû no natsu-yasumi (1998) , Short,Anime